City Deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ 3 december officieel van start

01 December 2020
There is no translation available.

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenen op donderdag 3 december 2020 staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (JenV) de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit doen zij samen met bestuurders van 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe vraagstukken op om de smart city verder te brengen.

Een ieder is van harte uitgenodigd om op donderdag 3 december a.s. van 10.00 – 12.30 uur de ondertekening bij te wonen via de livestream op de website citydealslimmestad.nl. Tussen 10.45 en 12.00 uur zullen diverse deelnemers een korte pitch verzorgen van de tools waaraan gewerkt gaat worden. Namens het ministerie van IenW verzorgt Caspar de Jonge de pitch voor de tool ‘Smart Mobility’. Een ieder is van harte welkom om via eerdergenoemde livestream de ondertekening bij te wonen.

Waarom deze City Deal?

De informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel. Die digitalisering biedt steden, bewoners en beleidsbetrokkenen tal van voordelen, maar kent ook risico’s in relatie tot de platformeconomie, datagebruik en gebruiksrechten en bijv. privacy. Met bredere uitdagingen, kansen en opgaven zijn samenwerking en harmonisatie nodig en hebben we nieuwe of betere tools nodig om daaraan invulling te geven. Het recente onderzoek van Capgemini Invent naar Smart City pilots onderstreepte deze zelfde noodzaak tot meer samenwerking om gezamenlijk tot meer opschaling en resultaat te komen. Eerder hebben we deze behoefte aan opschaling en een grotere effectiviteit in Smart Mobility al onderkend met de vormgeving van de Krachtenbundeling Smart Mobility. Anders blijven onze activiteiten een lappendeken, blijven we kwetsbaar en komen we onvoldoende vooruit in schaal, volume en borging. Een heldere boodschap vanuit overheden ten aanzien van ‘een nieuw normaal’ vormt voor de markt immers een essentiële basis voor een helder speelveld en duidelijke randvoorwaarden. En zorgt dat we niet iedere keer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De ‘City Deal – Een slimme stad, zo doe je dat’ biedt concrete mogelijkheden om de onderlinge samenwerking – ook op het gebied van mobiliteit - verder te versterken.

Doel van de City Deal

De City Deal maakt onderdeel uit van de Agenda Stad. Hierin werken steden, maatschappelijke partners en de Rijksoverheid in verschillende City Deals samen aan het versterken van innovatie in steden. De City Deal ‘Slimme stad, zo doe je dat’ heeft de focus op de toenemende mogelijkheden en bruikbaarheid van de digitale wereld voor overheden en maatschappij, inclusief – maar breder dan – mobiliteit. Doel is te bevorderen dat gemeenten, Rijk, bedrijfsleven en kenniswereld tot gezamenlijke werkwijzen, aanpak, standaarden en instrumenten komen om zo sneller grootschalige beleidseffecten te bereiken en kwetsbaarheden te vermijden. Deze City Deal biedt concrete mogelijkheden om digitalisering in de volle breedte en in combinatie toe te passen op de opgaven in wonen, ruimte, klimaat, leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit. Smart City en Smart Mobility delen immers niet alleen dezelfde digitale grondslag en technieken, maar kennen ook een vergelijkbare dynamiek en stakeholders.   

Inzet van het ministerie van IenW

Vanuit IenW wordt ingezet op de hieronder genoemde drie thema’s, die de veranderingen in mobiliteit ondersteunen. De City Deal vormt hierbij een welkome aanvulling op deels al lopende activiteiten van IenW, RWS en medeoverheden. En biedt kansen om rechtstreeks tot afspraken te komen met een aanzienlijke groep gemeenten voor concrete toepassing op grotere schaal.

  • Smart traffic en dan met name de digitale zichtbaarheid van Nood-en Hulpdiensten: hoe doe je dat, wat levert het op, wat vergt het, welke afspraken zijn nodig. De procesorganisatie onder de City Deal kan helpen om de verschillende ambtelijke en bestuurlijke kolommen (veiligheid, gezondheid, justitie, verkeer) en de verschillende overheidslagen waaronder de Veiligheidsregio’s met elkaar te verbinden en zo de uniforme toepassing te versnellen.
    Beoogd resultaat: alle nood- en hulpdiensten maken van dezelfde kostenefficiënte techniek en voorzieningen gebruik en zijn digitaal optimaal zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid (op jaarbasis ontstaan ca. 270 ongevallen op kruispunten doordat hulpvoertuigen met zwaailicht en sirene noodgedwongen door rood rijden). De ivri’s die vanuit Talking Traffic worden toegepast, maken het mogelijk om kruispunten vrij te maken en ambulance, brandweer en politie zo veilig voorrang te geven, en andere verkeersdeelnemers tijdig digitaal te waarschuwen voor naderende hulpvoertuigen.
  • Hubs (personen en goederen) en deelmobiliteit: hoe kom je tot locatiekeuzen, wat is dan de publieke verantwoordelijkheid, hoe operationaliseer je dat, welk samenspel moet je inrichten met private partijen, welke doelgroepen en deelgebieden zijn bij uitstek gebaat bij hubs en deelmobiliteit. Ondertussen gaan we uiteraard wel die hubs toepassen en de roze containers plaatsen (in ieder geval die voorbereidingen starten). Dus leren in de uitvoering en dan abstraheren wat dat voor beleidsopvattingen en regulering betekent (of niet). Dit koppelt direct aan de inspanningen die al worden geleverd (o.a. OGO MaaS, thema Krachtenbundeling).
    Beoogd resultaat: komen tot een uniform spelregelkader en investeringsstrategie voor overheden en private aanbieders voor realisatie, gebruik en beheer van hubs, ten behoeve van een snellere opschaling van deeldiensten in vraag en aanbod.
  • Slimme stadslogistiek met een digitaal platform als instrument: een platform dat data over o.a. routes, aankomsttijden en lading deelt en tevens aan logistieke hubs in en rond de stad is verbonden, zodat ontkoppelpunten optimaal worden gebruikt en kwetsbare trajecten en locaties worden ontzien. Wat is er nodig, wie doet wat, welke spelregels, eigendomsverhoudingen, digitale bechermingsmaatregelen, welke datastrings en uitwisselingsmechanismen e.d.
    Beoogd resultaat: minder onnodig leegrijden, minder congestie in winkelgebieden en woonwijken door vraag en aanbod van stadsbelevering digitaal te koppelen, minder slijtage aan de infrastructuur. Met het oog op de vorming van Zero Emissie-zones in meerdere gemeenten per 2025, kan op deze manier slim aan duurzaam worden gekoppeld.

Verdere toelichting

Afstemming over de City Deal vindt onder meer plaats binnen de City Deal en het overleg Agenda Stad. Daarnaast maken we uiteraard gebruik van de bestaande governance in Smart Mobility (DO Slim, veilig en duurzaam, DO LDKO/Digitalisering, etc.). Verschillende thema’s die vanuit andere invalshoeken in de City Deal zijn ingebracht, hebben te maken met datastrategieën en het datagedreven werken in beleid en beheer. Deze ondersteunen de inspanningen vanuit IenW in het programma Digitalisering Overheden, zeker ook waar het gaat om privacy en cyberveiligheid en brengt nieuwe deelnemers in andere netwerken met elkaar in contact.

Momenteel nemen in elk geval de departementen BZK, Justitie en Veiligheid en IenW deel, evenals de provincies Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en ca. 70 gemeenten (inclusief G40 en P10). Daarnaast nemen VNG, Politie, Rijksvastgoedbedrijf en andere overheidsorganisaties deel. Deelname vanuit de private sector is heel divers: IT, vastgoed, uiteenlopende dienstverleners en bouwers (GWW en utiliteitsbouw). Na ondertekening is deelname van nieuwe partners (publiek en privaat) altijd mogelijk.

In de volgende korte video wordt ingegaan op de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’:

Meer informatie over deze City Deal is verder te vinden op de website van Agenda Stad.

Meer weten?

Neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..