Nieuws

Ruim een jaar geleden maakten minister Van Nieuwenhuizen, gedeputeerden en wethouders van de 5 grootste Nederlandse steden een afspraak: we gaan voor meer massa en impact met smart mobility. Geen losse en op zichzelf staande pilots meer, maar een samenhangende aanpak gericht op grootschalige toepassing in de praktijk, waarin beleid, werkwijzen, kennisontwikkeling en investeringen goed op elkaar aansluiten. Een bundeling van krachten dus. De afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet.

Met de veiligheid van iVRI’s en bijbehorende apps valt niet te spotten. Dat is de conclusie na enkele pogingen van ethische hackers om ‘in te breken’ in intelligente verkeerslichten. De hackers wisten wel twee niet-gecertificeerde fietsapps om de tuin te leiden, maar pogingen om de goedgekeurde Talking Traffic-apps te manipuleren, mislukten. De ethische hackers bestempelen de werkwijze in de Talking Traffic-keten rond cybersecurity nu als ‘goed voorbeeld’.

Wat digitalisering in de praktijk kan opleveren, maken samenwerkende overheden in Groningen en Drenthe duidelijk. Alle 24 gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe kunnen sinds begin dit jaar putten uit het opengestelde ‘Dashboard Publiek Vervoer’. Met de data die op dat platform beschikbaar is kunnen zij hun vervoersstromen analyseren, de dienstverlening verbeteren, het beleid aanpassen én besparingen realiseren, aldus Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer.

UDAP (Urban Data Access Platform) is het nieuwe platform dat als overnamepunt (een soort ‘scharnierpunt’ in de dataketen) fungeert voor het extreem snel en betrouwbaar doorgeven van data uit onder meer iVRI’s richting weggebruikers en omgekeerd. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), maar bijvoorbeeld ook intelligente pollers, gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP is daarmee de opvolger van het huidige TLEX, dat tot stand kwam binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic. Het bedrijf Monotch heeft inmiddels de Europese aanbesteding voor deze UDAP dienstverlening gewonnen.

Talking Traffic-toepassingen hebben een meetbaar positief effect op de doorstroming van het verkeer, emissiereductie en veiligheid. Dat blijkt uit een uitvoerige tussenrapportage die in juli verscheen. Het onderzoek naar de effecten van Talking Traffic-toepassingen (‘use cases’) krijgt dit najaar een vervolg.

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen enerzijds de gehackte apps en de vri’s waaraan die verbonden waren (conventionele vri-platforms) en anderzijds de honderden slimme verkeerslichten verspreid over het land die vallen onder het samenwerkingsverband Talking Traffic (ministerie van IenW, medeoverheden en zo’n 20 marktpartijen) en de apps die daarin gecontroleerd functioneren. Deze laatste zijn nadrukkelijk niet gehacked.