Talking Traffic legt de basis voor slimme en duurzame steden

28 maart 2022

Het oorspronkelijke idee van Talking Traffic – het faciliteren van de gegevensuitwisseling tussen weggebruikers en intelligente infrastructuur, binnen een publiek-private dataketen en zonder continue overheidssubsidiëring, om op basis van actuele data de negatieve effecten van mobiliteit te verminderen – is geslaagd en gaat in volle vaart verder. Steeds meer partijen willen aansluiten bij de dataketen, steeds meer objecten in de buitenruimte worden digitaal gekoppeld en steeds meer steden zien de toegevoegde waarde van het op slimme wijze kunnen begeleiden en bijsturen van groepen weggebruikers.

Zo kun je bijvoorbeeld bepalen welke voertuigen wel of niet welkom zijn in een milieuzone, kun je deelauto’s of elektrische auto’s gedoseerd privileges geven of vrachtauto’s van marktkooplieden alleen op marktdagen toegang geven tot het marktplein. Ook kun je eenvoudig bepalen dat bewoners van een appartementencomplex, bestemmingsverkeer dus, wél toegang hebben tot een bepaalde weg, die voor andere weggebruikers gesloten blijft.

Stuur op de stad

Talking Traffic groeit niet alleen als het gaat om het aantal deelnemers, toepassingen en gebruikers ervan, maar wordt daardoor ook steeds betekenisvoller voor overheden als combinatie van concrete instrumenten om beheer, onderhoud én beleidskeuzen eenvoudiger te maken. Immers: beschikbaarheid van realtime data biedt elk moment van de dag zicht op wat er op straat in je stad gebeurt. Dat inzicht verschaft overheden een stuur om gewenst mobiliteitsgedrag te faciliteren (bijvoorbeeld door fietsers in de spits en bij slecht weer langer of eerder groen licht te geven), maar ook om op andere thema’s integraal en gericht te sturen. Onder meer binnen de G40 wordt deze vorm van datagedreven mobiliteit gezien als een belangrijke pijler om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken.