Ondersteuning CROW voor Strategic Committee en Change Advisory Board

23 March 2020
There is no translation available.

Kennisplatform CROW gaat de Strategic Committee (SC) en landelijke Change Advisory Board (CAB) ondersteunen bij het beheren van de Nederlandse standaarden voor intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI). Het ministerie van IenW sloot hiervoor, na een Europese aanbesteding, met CROW een raamoverkomst af. Met de afspraken met CROW is voor de aankomende jaren geborgd dat CROW bij het gehele proces van technische standaardisatie ondersteuning verleent.

Om te waarborgen dat doelgroepen als nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtverkeer, fietsers en ‘gewone’ weggebruikers overal in Nederland kunnen vertrouwen op dezelfde diensten bij iVRI’s, is afgesproken dat elke iVRI in Nederland voldoet aan dezelfde standaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd in CROW publicaties. Voor het beheer en de doorontwikkeling ervan is eerder een landelijk proces ingericht, met een Strategic Committee (SC) , Change Advisory Board (CAB) en tijdelijke werkgroepen met deskundigen.

De leden van de SC zijn door de Minister van IenW benoemd, deelname aan de CAB is open voor iedereen en het uitwerken van wijzigingen of nieuwe standaarden vindt plaats in tijdelijke werkgroepen en tijdens zogenaamde DeepDive sessies met deskundigen. De voortgang van de werkgroepen wordt bewaakt door de CAB.

Taken

Taken voor CROW zijn het maken van agenda’s en verslagen van de SC en het op verzoek verzorgen van de inzet van projectleiders en eventueel deskundigen voor tijdelijke werkgroepen. CROW zorgt ook voor het vastleggen van een wijziging of een nieuwe standaard in een (Engelstalige) CROW publicatie en ziet erop toe dat alle iVRI-standaarden op één centrale locatie in Nederland voor iedereen toegankelijk zijn. CROW heeft hierin een ondersteunende rol in opdracht van de SC en kan niet zelf besluiten over ontwikkelingen of werkzaamheden. In de komende maanden zal CROW voor IenW tevens de administratie voeren van het Intellectueel Eigendom op verschillende koppelvlakken en de geldelijke bijdrage die vanuit wegbeheerders hierbij hoort.

Alle actuele, landelijke iVRI-standaarden zijn te vinden op de website van CROW:
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden

Voor meer info over het Strategic Committee:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1142/strategic-committee