Nieuwe landelijke werkwijze gestart voor borging en beheer van iVRI-standaarden

03 January 2019
There is no translation available.

Hoe kun je in Nederland niet-vrijblijvende afspraken maken over standaarden voor iVRI’s voor zowel overheden als bedrijven? Om dat te realiseren, is eerder dit jaar een nieuwe landelijke werkwijze gestart met een Strategic Committee (SC), Change Advisory Board (CAB) en tijdelijke werkgroepen met deskundigen.

De SC, waarvan de leden door de minister zijn benoemd, is in 2018 vijf keer bijeengekomen en heeft in totaal al 23 landelijke iVRI-standaarden vastgesteld. Een tijdelijke werkgroep met een brede deelname van deskundigen is gestart met het uitwerken van een aanvullende landelijke iVRI-standaard. En de CAB is op 7 december voor het eerst bijeen gekomen. Deze nieuwe landelijke werkwijze is voor iedereen nog wennen, maar kan rekenen op een groeiende betrokkenheid.

Landelijke besluitvorming

De Strategic Committee bestaat uit Michel Mostert (gemeente Rotterdam), Chris de Vries (provincie Noord-Holland), David van Baarle (Rijkswaterstaat), Bas Heutinck (Dynniq), Rob Althuisius (Sweco) en Steven Logghe (Be-Mobile) met Caspar de Jonge (I&W) als voorzitter. De SC verzorgt landelijke besluitvorming en toetst of een voorstel voor aanpassing of uitbreiding van een iVRI-standaard aan alle vooraf meegegeven voorwaarden is voldaan. Vragen daarbij zijn: zijn alle stakeholders vanuit overheden en het bedrijfsleven betrokken en is er draagvlak bij hen? Is er gelet op de impact op landelijke uitrol en beheer, kosten en marktontwikkeling? En is de aanpassing of uitbreiding een verbetering voor de weggebruiker en past deze binnen internationale standaarden?

Open netwerk

Onder de SC werkt een Change Advisory Board (CAB), die wordt voorgezeten door Jaap Vreeswijk en toegankelijk is voor alle belanghebbenden: het is een open overleg voor betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden, legt tijdelijk secretaris van de SC, Marcel Westerman, uit. Westerman: ‘Het SC gaat over besluitvorming, het CAB is bedoeld voor oordeelsvorming en de werkgroepen verzorgen de deskundige meningsvorming.’ De eerste CAB-bijeenkomst was op 7 december. Net als het SC komen de CAB-leden voorlopig maandelijks bijeen, om te zorgen dat noodzakelijke wijzigingen in standaarden snel en zorgvuldig kunnen plaatsvinden.

Deskundige werkgroepen

Het echte werk aan de standaarden vindt plaats in tijdelijke werkgroepen met deskundigen. Zij brengen hun deskundigheid in en vertegenwoordigen niet een (belangen)groep. Het eerste onderwerp oftewel work item dat wordt opgepakt, heeft tot doel het uitwerken van afspraken voor informatie en adviezen aan weggebruikers over verkeerslichten. De basis voor deze adviezen is data over ‘tijd-tot-rood en tijd-tot-groen’ die een ITS-applicatie van een iVRI voorspelt. Wegbeheerders, leveranciers van ITS-applicaties (Cluster 1 binnen Talking Traffic), cloud providers (Cluster 2), service providers (Cluster 3) en andere deskundigen moeten gezamenlijk heldere afspraken maken om uit deze dynamische data betrouwbare adviezen te kunnen afleiden. Guus van der Burgt is trekker van deze landelijke werkgroep en op 30 november heeft hij met een brede groep deskundigen de basis gelegd voor een plan van aanpak.

Werkwijze

De landelijke werkwijze is als volgt: een initiatiefnemer - dit kan in principe iedereen zijn - doet in de CAB een voorstel voor het aanpassen van een landelijke iVRI-standaard. De CAB bespreekt dit en doet - als deze aanpassing inderdaad nodig wordt bevonden - een gedragen voorstel met de scope aan de SC. De SC toetst dit op onder meer draagvlak en betrokkenheid, vraagt de CAB om een onderbouwd plan van aanpak en geeft waar nodig daartoe richting en aandachtspunten mee.

De CAB zorgt dat er een uitgewerkt plan van aanpak komt en vraagt de SC toestemming om dit in de vorm van een tijdelijk work item door een tijdelijke werkgroep uit te werken. De tijdelijke werkgroep met deskundigen gaat aan de slag, bespreekt de voortgang in de CAB en de CAB legt het concept-resultaat voor aan de SC. Als de SC van mening is dat het gevolgde proces voldoet aan alle voorwaarden van betrokkenheid en impact, stelt zij het resultaat vast als niet-vrijblijvende landelijke standaard en laat dit door de CROW vastleggen als CROW-uitgave. Waar nodig kan dit verder vertaald worden naar NEN-normen en regelgeving.

Nu de nieuwe landelijke werkwijze van start is gegaan, kan deze rekenen op steeds meer betrokkenheid, merkt Westerman. ‘Er is begrip voor de opzet en mensen ervaren de meerwaarde. Maar terecht wordt benadrukt dat eerst moet blijken dat het echt werkt, voordat bestaande werkwijzen worden gewijzigd. Het proces is transparant en open voor alle belanghebbenden en deskundigen. Deelname vanuit alle overheidslagen en meerdere bedrijven geeft een stevige basis om in Nederland te komen tot niet-vrijblijvende standaarden voor iVRI’s voor zowel overheden als bedrijven. Deze landelijke afspraken zijn nodig om weggebruikers in het hele land dezelfde landelijke diensten te kunnen aanbieden en interoperabiliteit te waarborgen.’

Structuur en rollen landelijke werkwijze

  • Strategic Committee (SC) – besluitvorming en vaststelling. Deelnemers zijn benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Change Advisory Board (CAB) – oordeelsvorming. Staat open voor alle belanghebbenden. Open netwerk, gaat over draagvlak en betrokkenheid.
  • Werkgroepen – meningsvorming. Deskundigen werken in een aantal (tijdelijke) werkgroepen aan een landelijk work item.

De agenda’s en verslagen van de Strategic Committee:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1142/strategic-committee

De agenda’s en verslagen van de Change Advisory Board:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1155/change-advisory-board

De agenda’s en verslagen van de tijdelijke werkgroepen met deskundigen:
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1156/landelijke-werkgroepen