Landelijke uitrol iVRI’s gaat door

07 April 2020
There is no translation available.

De landelijke uitrol van iVRI’s, aangesloten op TLEX en functionerend in de keten, gaat verder. De afnames ‘in de fabriek’ (Factory Acceptance Test, FAT) worden zoveel mogelijk op afstand gedaan. Daarbij kijkt de wegbeheerder die de iVRI heeft besteld, vanaf de eigen locatie mee.

In het begin is deze werkwijze even wennen, maar het blijkt goed te werken. Zo goed zelfs, dat is voorgesteld om met een landelijke aanpak te komen om dit ook na de coronapandemie voort te zetten. Er komt dus een versie van het landelijke afnameprotocol ‘op afstand’.

Opleveringen op straat (Site Acceptance Test, SAT) van iVRI’s vinden plaats in de buitenruimte. Met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen wijzigt daarin niet veel. De omvang van de noodzakelijke verkeersmaatregelen is wel aanzienlijk minder.

In deze omstandigheden blijkt hoe prettig het realiseren van updates en het monitoren daarvan op afstand is en hoe goed dit gaat. Er wordt aan gewerkt om ervoor te zorgen dat dit post-corona ‘het nieuwe normaal’ kan worden. Dat vraagt in ieder geval dat iVRI’s op afstand toegankelijk worden gemaakt.

Aantallen in de keten

Op 25 maart waren er 434 actieve iVRI’s, waarvan er 418 correcte SPaT- en MAP-data leveren. We zijn er dus nog niet, maar het werk ligt allesbehalve stil. Recente voorbeelden vind je hier:

Issue management

De generieke technische issues zijn opgelost. Sinds de meest recente landelijke DeepDive sessie op 19 maart (en na aansluitend overleg via tele-conferencing), is de landelijke lijst met iVRI’s issues (de zogenaamde ‘Mantis lijst’) leeg. Althans, wat betreft de issues die landelijk moeten worden opgepakt en aanpassing in een landelijke standaard vragen.

Er zijn zeker nog issues, maar die spelen vooral tussen een specifieke wegbeheerder en een specifieke leverancier, in een specifieke situatie. We lijken dus eindelijk uit het ‘moeras’ van opeenstapelende issues te komen. Dat is een compliment aan alle leveranciers en wegbeheerders en hun ondersteunende collega’s die hieraan lang en keihard werk(t)en.

We blijven de landelijke DeepDive sessies tweewekelijks plannen voor online overleg, maar zeggen deze tijdig af als er geen nieuwe landelijke issues bijkomen. Verder blijven we wegbeheerders en leveranciers actief ondersteunen bij het oplossen van lokale issues: dus schakel ons in, we zijn beschikbaar! Neem contact op met Marcel Westerman via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kwaliteitsafspraken

De ‘i’ van iVRI heeft pas meerwaarde wanneer diensten (use cases) goed en betrouwbaar werken. Op verzoek van wegbeheerders werken we aan het vastleggen van kwaliteitsafspraken voor iVRI data (SPaT, MAP en SSM). Deze vormen de basis voor prestatieafspraken (service level agreements, SLA’s) om op te nemen in bestekken en beheer- en onderhoudscontracten tussen wegbeheerders en leveranciers. Zo kan de kwaliteit van iVRI data worden gemonitord en wordt dit een onderdeel van het reguliere iVRI beheer. Voor het verder verbeteren van het beheer van de iVRI in de gehele dataketen werken wegbeheerders en leveranciers samen. Het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) en Talking Traffic trekken hierin gezamenlijk op.

Governance standaarden

  • Voor de iVRI diensten Prioriteren (use case 3) en Informeren (use case 4) hebben de Strategic Committee (SC) en Change Advisory Board (CAB) de opleverdatum vastgesteld, namelijk 9 juli 2020. Op dat moment liggen de wijzigingsverzoeken van diverse landelijke standaarden voor bij de SC om deze vast te stellen als nieuwe landelijke standaard. Deze verbeteringen van de huidige landelijke standaarden zullen de kwaliteit van beide iVRI diensten (use cases) aanzienlijk verhogen. Vervolgens worden deze geactualiseerde landelijke standaarden toegepast in alle iVRI’s die binnen Talking Traffic al functioneren en nog worden gerealiseerd.
  • Ook is gestart met een nieuw landelijk work item ‘Consolidatie iVRI dataketen in relatie tot gebruik’. Op 12 maart heeft de SC aan de CAB opdracht gegeven om voor dit work item een plan van aanpak te maken. Dit betreft meer fundamentele verbeteringen in de gehele dataketen en gaat over functionaliteit, techniek, organisatie en beheer.

Privacy en security

  • Ten aanzien van privacy en security is een ketenbrede risicoanalyse opgesteld. De privacy uitwerking, door een onafhankelijke privacydeskundige, ligt momenteel voor bij enkele Functionarissen Gegevensbescherming. De definitieve versie wordt daarna gedeeld met alle overheden en bedrijven. Op basis van de security uitwerking wordt momenteel gewerkt aan aanvullende beheersmaatregelen.
  • Ondertussen vordert de cybersecurity nulmeting bij vier overheden om een eerste beeld te krijgen van BIO-compliance aan overheidskant. Mogelijk heeft de huidige crisis invloed op de doorlooptijd. Doel is om de resultaten van deze onderzoeken in het najaar op te leveren.
  • Bijna alle overheden die participeren in Talking Traffic hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met hun leveranciers. Gemeenten Den Haag, Breda en Apeldoorn hebben dit nagenoeg afgerond, de gemeenten binnen de MRA (behalve Amsterdam) moeten dit nog afronden. Met de overheden in Groningen en Drenthe vindt nog overleg plaats met de Functionarissen Gegevensbescherming.

Effectmeting

Om de effecten van de zes use cases binnen Talking Traffic te evalueren is, naast de nog doorlopende evaluatie door TNO, gestart met een evaluatie door Be-Mobile (in opdracht van IenW) in samenwerking met DTV (in opdracht van het LVMB). Gelukkig waren er al ‘pre-corona’ voor- en nametingen beschikbaar die momenteel worden geanalyseerd. De resultaten van deze analyses voor enkele locaties worden eind april (voor de drie niet-iVRI’s use cases) en eind mei (voor de 3 iVRI’s use cases) verwacht. TNO levert begin april een eerste evaluatierapport op. In april zijn er dus nadrukkelijk eerste inzichten, die zullen worden herhaald voor meerdere locaties en met meetgegevens van ‘post-corona’ later dit jaar.

Aanbesteding iVRI Overnamepunt

Tot slot is gestart met het borgen van de functie van één landelijk overnamepunt iVRI en verplaatsingsdata vanaf 2021, zoals nu wordt ingevuld door TLEX (Traffic Light Exchange). IenW heeft maandag 16 maart hiervoor een Vooraankondiging gepubliceerd op TenderNed. Vanwege de financiering en het landelijke belang is IenW de aanbestedende dienst. Beoogd is dat NDW als onderdeel van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata het uitvoerende contractmanagement gaat verzorgen.

De gepubliceerde Vooraankondiging beschrijft de voorgenomen Europese aanbesteding en de contouren daarvan. De specifieke eisen daarbinnen moeten in de periode tot 1 juni worden ingevuld. Bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om voor 15 april hun zienswijzen naar aanleiding van de Vooraankondiging in te brengen. NDW en IenW verzorgen samen de coördinatie van de inbreng vanuit overheden. Zij hebben de werkgroep Intelligente Kruispunten, de Coördinatiegroep LVMB, IVER en CVN uitgenodigd om enkele (publieke) leden af te vaardigen om actief deel te nemen aan de uitwerkingen de aankomende weken. Vanzelfsprekend worden alle betrokkenen periodiek geïnformeerd over de voortgang.